Bådpladstildeling


Pladstildeling

Link: Regelsæt gældende for Juelsminde sejlklub

Plads kræver gyldigt medlemsskab af sejlklubben:

Ved leje af bådplads skal der forevises gyldigt medlemsbevis/nummer fra Juelsminde Sejlklub, der anvender  fortløbende numre ved medlemsregistreringen. Når en bådplads er ledig, opslås den i skemaet under Ansøgning og Ansøgere. Interesserede medlemmer kan i denne periode skrive sig på listen som ansøger til pladsen eller sende en mail til Juelsminde Havn og Marina. Her på hjemmesiden kan du følge udviklingen i ledige pladser,ansøgere og tildeling af pladser.

Tildeling efter laveste medlemsnummer:

Bådpladsen vil blive tilbudt til den ansøger, der har det laveste medlemsnummer, idet der dog skal være et rimeligt forhold mellem bådens og pladsens størrelse. I tvilstilfælde træffer Pladsudvalget afgørelse om tildeling af pladsen, og denne afgørelse er gældende.

Genansøgning:

Et medlem, der har søgt en ledig bådplads, skal søge påny, også selvom den samme plads opslås ledig igen på et senere tidspunkt.

Et medlem, der ønsker en mindre bådplads eller helt opgiver sit lejemål, har ingen særlige rettigheder ved en senere ansøgning om ny bådplads.

1 årsreglen:

Et medlem kan ikke råde over en fast bådplads, der er ubenyttet i mere end l år. I særlige tilfælde kan pladsudvalget dog give dispensation.

Fastfrysning af indskud.

Et medlem kan få fastfrosset sit indskud i 1 år. Ønsker man at benytte denne regel, kan man "opsige" sin plads og fastfryse sit indskud i op til 1 år. Det efterfølgende år kan man ansøge om ny plads på ligefod med andre. Herefter aktiveres indskuddet igen. Ved indbetaling af halv pladsleje kan man holde fast i sin gamle plads, hvor havnen således frit kan disponere over denne i fastfrysningsåret.

Bytning:

Pladsudvalget kan i ganske særlige tilfælde tillade, at to medlemmer bytter bådplads. VIGTIGT! dette kræver altid godkendelse af Pladsudvalget.

Under ganske særlige forhold, har Pladsudvalget ret til at anvise en anden plads af samme kategori til et medlem. Denne beslutning kan indankes for bestyrelsen for Juelsminde Sejlklub.

Dispositionsret:

Hvis et medlem ikke benytter en fast bådplads i kortere eller længere tid, f.eks. på ferieture, klargøring på land etc. kan havnen frit disponere over pladsen, indtil medlemmet igen skal bruge pladsen til sin egen båd.
Et medlem, der har lejet en fast bådplads og ikke benytter denne, kan ikke fremleje eller udlåne sin plads til andre.

Handel:

Under henvisning til ovenstående er det derfor ikke tilladt på nogen måde at handle med  pladserne.

Løse pladser:

Leje af løse pladser, der midlertidig er ledige af en eller anden grund, sker direkte ved henvendelse til Havnechefen.

Leje af løse pladser giver ingen rettigheder, og lejemålet kan opsiges med dags varsel.

Flere ejere:

Hvis flere personer, eller et firma, er ejer af en båd afgøres ansøgningen om tildeling af bådplads i tvivlstilfælde af Pladsudvalget.

Indskud:

Ved leje af bådplads skal der betales et indskud, der beregnes ud fra bruttoarealet af pladsen. Ved bruttoarealet forståes produktet af længdemålet fra midtpæl til midtpæl og længdemålet fra midtpæl til kaj indfatning. Indskuddet beregnes uden hensyn til vanddybden.

Et medlem, der i forvejen har fast plads og får overdraget en større plads til leje, skal betale indskud i forhold til differencen mellem de 2 pladser. Omvendt skal indbetalte indskud tilbagebetales med differencen mellem de 2 pladser, såfremt der bliver tale om en fremtidig mindre bådplads.

Der betales moms af indskuddet.

Årlig leje:

For alle pladser betales en årlig leje beregnet ud fra bruttoarealet og uden hensyn til vanddybden.

Medlemmer, der ikke benytter fast plads ved broerne, men benytter det til SejIklubben tildelte areal tiI vinter-opbevaring, skal ligeledes betale årlig leje. Der betales moms af lejen.

Tilbagebetaling af indskud:

Ved ophør af leje af bådplads tilbagebetales indskuddet, idet indskuddet dog nedskrives med 1/6 hvert år, således at der efter 6 år ikke tilbagebetales noget indskud. Tilbagebetaling sker uden tillæg af renter eller pristalsregulering.

Omgåelse eller forsøg herpå samt groft misbrug kan medføre fortabelse af lejemålet til en plads.

Tvivlstilfælde i tolkning af administration af pladsfordelingen afgøres af Pladsudvalget.

Opsigelse af lejemål:

Det er særligt aftalt, at lejemålet i det første år ikke kan opsiges fra nogen af parternes side. Dog kan der i lejeperioden ske opsigelse/ophævelse af lejemålet, såfremt dette misligholdes fra lejers side, herunder manglende betaling.

Opsigelsesvarslet fra lejers side er herefter, at såfremt lejer opsiger inden 1. marts i kalenderåret, betales der ikke leje for det kalenderår, hvori opsigelsen finder sted.

Medmindre udlejer eller lejer har opsagt lejekontrakten inden den 1. marts i et kalenderår, fortsætter lejemålet uændret for det følgende år med uændrede vilkår, dog forbeholder udlejer sig at ændre den årlige leje i overensstemmelse med reguleringspristallet.

Juelsminde Havn19