Betingelser for brug af havnens WIFI


BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF GRATIS NETVÆRK

CONDITIONS FOR USING FREE NETWORK

BEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON GRATIS NETZWERKRET TIL BRUG AF NETVÆRKET
Ved brug af netværket og dermed Internettet, accepteres disse vilkår.

NETUDBYDERS FORPLIGTELSER
Hotspot ejer vil efter bedste evne holde adgangen til netværket og Internettet tilgængelig døgnet rundt, og foretager vedligeholdelse, opdatering samt andre nødvendige tekniske foranstaltninger, som kan betyde manglende tilgang til netværket i en kortere eller længere periode. Hotspot ejer kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed og brugeren kan ikke kræve nogen form for økonomisk kompensation herfor.

LOGGING
Netværket overvåges i henhold til gældende lovgivning, og der opsamles data om alle tilkoblinger og frakoblinger. Såfremt systemet skulle blive misbrugt vil disse oplysninger blive anvendt til at indhente viden om hvem og hvornår systemet har været anvendt. Såfremt det konstateres at der udføres mistænkelige eller ulovlige handlinger via netværket, vil oplysningerne blive videregivet til relevante myndigheder

ANSVAR
Brugeren er ansvarlig for brugen af netværket og Internettet. Brugeren skal overholde gældende lovgivning samt disse betingelser. Netværket må ikke anvendes til ulempe for andre. Netværket må ikke anvendes til afsendelse af uopfordret email, hacking eller på anden måde ondsindet eller skadelig brug. Brugeren er ansvarlig for brugen og kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle følger af ulovlig, uberettiget eller skadelig brug af netværket.

SUPPORT
Det er brugerens eget ansvar at sørge for eventuel assistance i forbindelse med tilkobling til netværket. Der ydes ikke support fra udbyder af hotspot.

ÆNDRINGER I VILKÅRENE
Ændringer i vilkårene for anvendelse af WiFi netværket og Internettet kan foretages af UDBYDER uden varsel. Brugeren orienteres via denne tekst om ændringer inden tilkobling.

LOVVALG OG TVISTER
Denne aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler. Uoverensstemmelser mellem parterne om aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, kan indbringes for de almindelige domstole.RECHT ZUR NUTZUNG DES NETZWERKES
Wenn der Benutzer die Bedingungen akzeptiert, erhält er Zugang zum Netzwerk und damit zum Internet.

VERPFLICHTUNGEN VON HOTSPOT
Hotspot wird soweit immer möglich den Zugang zum Netzwerk und zum Internet 24 Stunden am Tag zugänglich halten, und übernimmt die Wartung, Aktualisierung und andere notwendige technische Maßnahmen. Dadurch kann es für einen kürzeren oder längeren Zeitraum evt. zum Ausfall des Zugangs zum Netzwerk kommen.Hotspot haftet nicht für die fehlende Zugänglichkeit und der Benutzer kann dafür keinerlei finanzielle Entschädigung fordern.

LOGGING
Das Netzwerk wird gemäß geltender Gesetzgebung überwacht und über alle Verbindungen werden Daten gesammelt. Sofern das System missbraucht wird, werden diese Informationen verwendet, um in Erfahrung zu bringen, von wem und wann das System verwendet wurde. Sofern festgestellt wird, dass über das Netzwerk verdächtige oder ungesetzliche Aktivitäten erfolgen, werden die Informationen an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

HAFTUNG
Der Benutzer haftet für die Benutzung des Netzwerkes und des Internets. Der Benutzer muss die geltenden Gesetze sowie diese Bedingungen einhalten. Das Netzwerk darf nicht zum Nachteil anderer verwendet werden. Das Netzwerk darf nicht zum Verschicken unaufgeforderter E-Mails, zum Hacken oder auf andere böswillige oder schädliche Weise verwendet werden. Der Benutzer ist für die Verwendung verantwortlich und kann für eventuelle Folgen von ungesetzlichem, unberechtigtem oder schädlichem Gebrauch des Netzwerkes finanziell verantwortlich gemacht werden.

SUPPORT
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, für eventuelle Unterstützung in Verbindung mit dem Zugang zum Netzwerk zu sorgen. Seitens hotspot wird kein Support geleistet.

ÄNDERUNGEN DER BEDINGUNGEN
Hotspot kann die Bedingungen für die Nutzung des WiFi-Netzwerkes und des Internets ohne Vorankündigung ändern. Der Benutzer wird vor der Herstellung der Verbindung über Änderungen der Bedingungen mit diesem Text informiert.

ANZUWENDENDES RECHT UND STREITIGKEITEN
Dieser Vertrag unterliegt dänischem Recht und sofern nichts anderes angeführt ist, gelten die allgemeinen Vorschriften des dänischen Rechts. Streitigkeiten zwischen den Parteien über die Erfüllung, Auslegung oder Ergänzung des Vertrags können vor die ordentlichen Gerichte gebracht werden.THE RIGHT TO USE THE NETWORK
Acceptance of these conditions shall give the user access to the network, and thereby the Internet.

HOTSPOT OWNER OBLIGATIONS
Hotspot owner shall, to the best of its ability, keep the access to the network and the Internet open 24 hours a day, and shall carry out maintenance, updates and other necessary technical measures, which may render the network inaccessible for shorter or longer periods of time. Hotspot owner cannot be held liable for any lack of accessibility, and the user cannot demand any form of financial compensation therefor.

LOGGING
The network shall be monitored as required by current legislation, and data concerning all connections and disconnections shall be collected. In the event that the system is misused, this information shall be used to reveal when and by whom the system has been used. In the event that it is ascertained that suspicious or illegal actions are being carried out via the network, the information shall be passed on to the relevant authorities.

LIABILITY
The user shall be held liable for his/her use of the network and the Internet. The user shall comply with current legislation and these conditions. The network may not be used to inconvenience others. The network may not be used for sending unsolicited e-mail, for hacking or for other illnatured or injurious use. The user shall be responsible for his/her use, and may be held financially liable for any consequences of illegal, unauthorised or injurious use of the network.

SUPPORT
It shall be the responsibility of the user to obtain any assistance required for connection to the network. No support shall be provided by hotspot owner.

CHANGES TO THESE CONDITIONS
Changes to the conditions for using the WiFi network and the Internet may be implemented by hotspot owner without notice. The user shall be notified of any such changes by the appearance of this text, with the relevant modifications, before connecting.

GOVERNING LAWAND DISPUTES
This Agreement shall be governed in accordance with the laws of the Kingdom of Denmark, and, unless otherwise stated, the general rules of Danish law shall apply. Disagreements between the Parties concerning the performance, interpretation or implications of this Agreement may be brought before the ordinary courts of law.


 

Juelsminde Havn26